Την προκήρυξη πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.)», πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με πενταετή θητεία, αποφάσισε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή του «Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων» (Ε.Φ.Ε.Τ.) ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 2 του ν. 2741/1999.

Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως ισχύει.

Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέση πρέπει: Να είναι Έλληνες πολίτες.

Featured Image

Δείτε την προκήρυξη

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%928%CE%A04653%CE%A0%CE%93-8%CE%9D9?inline=true

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image