Δημοσιεύτηκε στην διαύγεια η σχετική απόφαση του ΥπΑΑΤ.

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και εφεξής «Αναθέτουσα Αρχή» αναθέτει στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) του ΥΠΑΑΤ και εφεξής «Εξουσιοδοτημένος Φορέας» την αρμοδιότητα επαλήθευσης, επικύρωσης, ελέγχου και αναγνώρισης και εκκαθάρισης (έγκρισης) πληρωμής των νομικών δεσμεύσεων των δικαιούχων του Υπομέτρου 5.2 «Επενδύσεις αποκατάστασης των ζημιών που προκαλούνται στο γεωργικό κεφάλαιο (φυτικό, ζωικό και πάγιο) από φυσικά φαινόμενα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και καταστροφικά γεγονότα».

Συγκεκριμένα ο Εξουσιοδοτημένος Φορέας αναλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής και την έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση) των πληρωμών των δικαιούχων του Υπομέτρου 5.2 «Επενδύσεις αποκατάστασης των ζημιών που προκαλούνται στο γεωργικό κεφάλαιο (φυτικό, ζωικό και πάγιο) από φυσικά φαινόμενα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και καταστροφικά γεγονότα» του Μέτρου 5 «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2022, βάσει της διαδικασίας Ι.6.4 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΠΑΑ 2014-2022 (Β΄ 1273) και των οριζόμενων στο άρθρο 20 της υπ’ αριθμ. 1874/15.02.2024 (Β΄ 1187) Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης.

Featured Image

Δείτε όλη την απόφαση

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%96684653%CE%A0%CE%93-0%CE%93%CE%9F?inline=true

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image