Στην 5η τροποποίηση της απόφασης «Ένταξη πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων», στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020», προχώρησε το ΥπΑΑΤ.

Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για επιπλέον εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 300.000,00 €.

Featured Image

Δείτε παρακάτω την απόφαση

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%98%CE%A9%CE%914653%CE%A0%CE%93-%CE%99%CE%A6%CE%92?inline=true

Featured Image