Featured Image

Από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώθηκε η προδημοσίευση της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στην παρέμβαση Π3-75.1 «Εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της Ελλάδας 2023-2027.

Στόχος της παρέμβασης είναι η προσέλκυση και διατήρηση στον τομέα νέων σε ηλικία γεωργών, η διευκόλυνση της βιώσιμης επιχειρηματικής ανάπτυξης σε αγροτικές περιοχές, καθώς και η προώθηση της απασχόλησης, της ανάπτυξης, της ισότητας των φύλων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των γυναικών στη γεωργία.

Όπως αναφέρεται στην προδημοσίευση, η παρέμβαση Π3-75.1 του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027 εφαρμόζεται σε περιοχές όπου η αγροτική δραστηριότητα είναι σημαντική, δηλαδή στο σύνολο της χώρας, με τις εξής εξαιρέσεις:

– Στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης δεν εφαρμόζεται στη δημοτική κοινότητα 5ου διαμερίσματος Θεσσαλονίκης.

– Στην Π.Ε. Αττικής, το υπομέτρο 6.1 εφαρμόζεται στους δήμους νήσων καθώς και σε δήμους και κοινότητες με αγροτική δραστηριότητα, αποκλείοντας τον κατεξοχήν αστικό ιστό της Αττικής.

Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται το 2024. Συνεπώς, η αίτηση στήριξης συντάσσεται με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) που υποβάλλεται το 2024.

Σύμφωνα με το κείμενο διαβούλευσης, δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν α) φυσικά πρόσωπα και β) νομικά πρόσωπα στα οποία ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι νέος γεωργός που, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στη δημοσιευμένη πρόσκληση. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

– Είναι ενήλικας και δεν έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του.

– Είναι μόνιμος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρμογής του μέτρου.

– Υποβάλλει ΕΑΕ για το έτος 2024.

– Εγγράφεται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίας αγρότης νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα για τα φυσικά πρόσωπα ή ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης για τα νομικά πρόσωπα.

– Δεν έχει ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.

– Ως αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα, ήτοι έχει τουλάχιστον επίπεδο γνώσεων 4, δηλαδή είναι απόφοιτος επαγγελματικής σχολής ή λυκείου είτε έχει επίπεδο γνώσεων επιπέδου 2, δηλαδή απολυτήριο γυμνασίου και ταυτόχρονα εκπαίδευση γεωτεχνικής κατεύθυνσης διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών, που δεν αποτελεί μέρος πιστοποιητικού ή διπλώματος (μη τυπικής εκπαίδευσης – βεβαίωση από την αρμόδια Αρχή).

– Εμπίπτει στον ορισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Οσον αφορά τη γεωργική εκμετάλλευση, αυτή πρέπει να έχει περιληφθεί στο σύνολό της στην ΕΑΕ 2021. Το μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με:

– 12.000 ευρώ για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια.

– 10.000 ευρώ για τα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας.

– 8.000 ευρώ για τα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.

– 8.000 ευρώ για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, που αξιοποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες.

Επιπλέον, τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι:

– Ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνδυασμός τους.

– Μεγαλύτερα ή ίσα της ελάχιστης έκτασης κατά τύπο αγροτεμαχίου που είναι επιλέξιμη στα καθεστώτα της ενιαίας ενίσχυσης. Επίσης, το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία έτη και μεγαλύτερη από τέσσερα. Η οικονομική στήριξη χορηγείται με τη μορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε δύο δόσεις.

Η α΄ δόση (70% του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης, ενώ η τελευταία καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη, με προϋποθέσεις την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των στόχων και δεσμεύσεων αυτού.

Το ποσό ενίσχυσης δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες και ανέρχεται σε 35.000 ευρώ, με δυνατότητα προσαύξησης έως και 5.000 ευρώ ως ακολούθως:

α) 2.500 ευρώ, εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των νέων γεωργών βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (μέχρι και 3.100 κατοίκους πληθυσμό).

β) 2.500 ευρώ, εφόσον η βασική κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η πτηνοκτηνοτροφική.

Συνεπώς το ποσό ενίσχυσης μπορεί να διαμορφωθεί από 35.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο μία αίτηση στήριξης. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στον δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr.

Αναλυτικά στοιχεία της προκήρυξης μπορούν να αναζητηθούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.agrotikianaptixi.gr και www.espa.gr. Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 14.12.2021.

  • Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.