Διαπιστωτική πράξη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ…

για την λήξη σύμβασης, λόγω συμπλήρωσης του συμφωνημένου χρόνου εργασίας, του κατωτέρω προσωπικού που είχε προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές οργανικές μονάδες
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ως εξής:

Featured Image

Δείτε την σχετική πράξη, όπως αναρτήθηκε στη διαύγεια

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%911%CE%A846%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-0%CE%91%CE%91?inline=true