Στην διαύγεια δημοσιεύτηκε η σχετική απόφαση.

Τη διάθεση πίστωσης ποσού 4.087.736,23 € (τέσσερα εκατομμύρια ογδόντα επτά χιλιάδες επτακόσια τριάντα έξι ευρώ και είκοσι τρία λεπτά) από τη Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2020ΣΕ08210034, με τίτλο «Δράση 10.1.08: Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) του Μέτρου 10 – 3η Πρόσκληση, ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους της δράσης ενέκρινε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η απόφαση προβλέπει και επιπλέον κατανομή.

Featured Image

Δείτε την απόφαση

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9D%CE%9444653%CE%A0%CE%93-%CE%A69%CE%A8?inline=true

Featured Image