Σύμφωνα με την σχετική απόφαση.

Τη διάθεση πίστωσης ποσού 17.367.987,33 ευρώ από την Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2019ΣΕ08210014, με τίτλο «Βιολογική Γεωργία», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του μέτρου για το έτος εφαρμογής 2023, ενέκρινε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με σχετική του απόφαση.

Από το παραπάνω ποσό (17.367.987,33€), ποσό ύψους 8.497.344,99€ (οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτών) αφορά αδιάθετο υπόλοιπο της υπ’ αριθμ. 2817/357208/20-11-2023 (ΑΔΑ: ΨΟ994653ΠΓ-Κ4Π) Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης.

Συνεπώς, η επιπλέον κατανομή που απαιτείται αφορά ποσό ύψους 8.870.642,34€ (οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων σαράντα δύο ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών).

Featured Image

Όπως έχει έγκαιρα γράψει το Agronewsbomb, η πληρωμή των ενισχύσεων αυτών αναμένεται στα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου.

Δείτε την απόφαση μόνο στο Agronewsbomb

biologika

Newsroom Agronewsbomb

 

Featured Image