Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ το πρόγραμμα ‘Τουρισμός για Όλους’ για το έτος 2024. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση της εγχώριας τουριστικής ζήτησης μέσω της επιδότησης διακοπών σε εγκεκριμένες διαμονές στην Ελλάδα, απευθυνόμενο σε ειδικούς δικαιούχους.

Στο πλαίσιο του προγράμματος “Τουρισμός για Όλους” του 2024, η οικονομική ενίσχυση παρέχεται ως εξής:

Ένα ποσό των 200 ευρώ για φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.

Ένα ποσό των 300 ευρώ για φυσικά πρόσωπα που είναι άγαμα ή χήρα με προστατευόμενα τέκνα, καθώς και για έγγαμους ή μέλη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης του 2022.

Ένα ποσό των 400 ευρώ για ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω κατά την υποβολή της αιτήσεως, καθώς και για κληρωθέντες δικαιούχους με τέκνα ΑμεΑ με ανάλογο ποσοστό αναπηρίας.

Στην περίπτωση δικαιούχου που πληροί τις προϋποθέσεις περισσότερων της μίας κατηγοριών, η αίτηση κατατάσσεται στην κατηγορία με το μέγιστο ποσό επιδότησης.

Τα ανωτέρω ποσά αφορούν μόνο τον δικαιούχο και δεν αυξάνονται σε περίπτωση ύπαρξης εξαρτώμενων από αυτόν μελών.

Οι δικαιούχοι επιλέγονται μέσω κλήρωσης μετά από την υποβολή σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης.

Featured Image

Η οικονομική ενίσχυση του προγράμματος “Τουρισμός για Όλους” πιστώνεται στον δικαιούχο μέσω ειδικά εκδιδόμενης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας από ένα πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Η διαδικασία έκδοσης της κάρτας και η πίστωση του ποσού διευκολύνεται από μια ειδική εφαρμογή που δημιουργείται από τον Φορέα Υλοποίησης και είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).

Ο Φορέας Υλοποίησης είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω της εφαρμογής και έχει την υποχρέωση να λαμβάνει και να τηρεί κατάλληλα και αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για τα δεδομένα. Αυτά περιλαμβάνουν την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία από παραβιάσεις ή απειλές. Οι δραστηριότητες αυτές συμμορφώνονται με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, και ειδικά με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και του ν. 4624/2019.

Πρόγραμμα ‘Τουρισμός για Όλους 2024’: Πληροφορίες, Δικαιούχοι και ΦΕΚ
Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρίζονται στην εφαρμογή συλλέγονται, τηρούνται και επεξεργάζονται αποκλειστικά για τη χορήγηση του “ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Pass” και τηρούνται για δύο χρόνια πριν από τη διαγραφή τους. Δεν απαιτείται επιπλέον συναίνεση από τους αιτούντες για την επεξεργασία των δεδομένων, καθώς η υποβολή της αίτησης θεωρείται συναίνεση για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων για τους σκοπούς του προγράμματος.

Για τον δεύτερο κύκλο του προγράμματος “Τουρισμός για Όλους 2024”, οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι ενήλικες φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδας και το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό τους εισόδημα εμπίπτει στα οριζόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Συγκεκριμένα, οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να έχουν υποβάλει οριστική Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2022 και να έχει εκκαθαριστεί έως την τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα περιλαμβάνει το συνολικό φορολογούμενο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των τέκνων που τον βαρύνουν, από κάθε πηγή, εκτός από τυχόν επίδομα αναπηρίας που απαλλάσσεται από φόρο.

Τέκνο, για τους σκοπούς αυτού του προγράμματος, θεωρείται κάθε φυσικό, νόμιμα αναγνωρισμένο ή υιοθετημένο τέκνο, καθώς και κάθε τέκνο του οποίου ο δικαιούχος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια.

Για τον Β’ κύκλο του προγράμματος “Τουρισμός για Όλους 2024”, δεν θεωρούνται δικαιούχοι:

α) Άτομα που έχουν ήδη επιλεγεί ως δικαιούχοι στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της Δ.ΥΠ.Α. για την περίοδο 2024, ανεξάρτητα από το αν έχουν αξιοποιήσει την παροχή ή όχι.

β) Άτομα που έχουν ήδη κληρωθεί στον α’ κύκλο του Έργου “Τουρισμός για Όλους για τα έτη 2022-2025”, δηλαδή του Προγράμματος “Τουρισμός για Όλους 2022”, ανεξαρτήτως εάν έχουν αξιοποιήσει την παροχή ή όχι.

Featured Image