Στην περιοχή της Άρτας.

Η εφαρμογή ψεκασμών με χημικά που βοηθούν την έξοδο από το λήθαργο είναι μία παγκοσμίως εφαρμοσμένη πρακτική σε ζεστές-κλιματικά περιοχές για είδη που απαιτούν ψύχος για να περάσουν την περίοδο του ληθάργου, ενώ τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται εκτεταμένα και στη χώρα μας. Είναι γνωστό πως επίσης εφαρμόζεται σε θερμοκηπιακή καλλιέργεια φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων με σκοπό την πρωίμιση της παραγωγής.

Σας παρουσιάζουμε συνοπτικά αποτελέσματα των επιπτώσεων από την εφαρμογή του σκευάσματος Dormex (υδρογονούχος κυαναμίδη 52%) σε εμπορικούς ακτινιδεώνες στην Άρτα, τα έτη 2019-2022, καθώς είναι το μόνο εγκεκριμένο σκεύασμα για την καλλιέργεια της ακτινιδιάς στη χώρα μας. Η αποτελεσματικότητα άλλων σκευασμάτων, όπως Syncron, Erger, BioForge, και συνδυασμοί λιπασμάτων, επίσης μελετήθηκαν σε Άρτα και Νάουσα, και τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν αργότερα.

Υλικά και Μέθοδοι

Η μελέτη έγινε σε ακτινιδεώνα ποικιλίας ‘Hayward’ που βρίσκεται στον Άγιο Σπυρίδωνα Άρτας. Τα πρέμνα ήταν ηλικίας 10 ετών και διαμορφωμένα σε ημικρεβατίνα. Έγιναν ψεκασμοί με Dormex 3% και διαβρέκτη όταν καλύφθηκε περίπου το 70% των αναγκών σε ψύχος. Μετρήθηκαν ο αριθμός εκπτυγμένων οφθαλμών και στη συγκομιδή ο συνολικός αριθμός καρπών και η συνολική απόδοση ανά πρέμνο, το μέσο μέγεθος καρπού και ποιοτικά χαρακτηριστικά στη συγκομιδή.

Αποτελέσματα

Featured Image

Δεν παρατηρήθηκε καμία φυτοτοξικότητα από τις εφαρμογές με το Dormex σε κάποιο πειραματικό τεμάχιο ή έτος.
Ποσοστό (%) εκπτυγμένων οφθαλμών
 Τo % εκπτυγμένων οφθαλμών ήταν μεγαλύτερο κατά 27-32% σε πρέμνα που δέχτηκαν Dormex, τα έτη 2020-2022, σε σύγκριση με τον μάρτυρα.
 Κατά το δεύτερο έτος ψεκασμού με Dormex (δηλαδή σε δύο συνεχόμενα έτη) το % εκπτυγμένων οφθαλμών ήταν παρόμοιο με αυτό όπου ο ψεκασμός έγινε μόνο ένα έτος.
 Οι ακτινιδιές που δέχτηκαν ψεκασμό με Dormex μόνο κατά το περασμένο έτος και όχι το τρέχον, δεν είχαν διαφορά στο % εκπτυγμένων οφθαλμών σε σύγκριση με το μάρτυρα.
Ποσοστό (%) διπλών καρπών (πεταλούδων)
 Μειώθηκε το % καρπών με διπλούς καρπούς κατά 78% όταν η εφαρμογή έγινε μία φορά ή και δύο συνεχόμενα έτη, σε σύγκριση με τον μάρτυρα.
Βάρος καρπού και απόδοση
 Καταγράφηκε σημαντική αύξηση του βάρος του καρπού κατά 16-27% και της συνολικής απόδοσης κατά 23-36%, στα ψεκασμένα με Dormex πρέμνα σε σύγκριση με τον μάρτυρα.
Ποιοτικά χαρακτηριστικά καρπού
 Βρέθηκε αύξηση στην αντίσταση στη πίεση κατά 10-15% σε καρπούς που συγκομίστηκαν από πρέμνα που δέχτηκαν ψεκασμό με Dormex, τάση αύξηση της ξηράς ουσίας, και μείωση της ογκομετρούμενης οξύτητας κατά 6% μόνο το έτος 2022.

Συμπεράσματα

Στις πειραματικές συνθήκες της παρούσας μελέτης τα πρέμνα της ποικιλίας ‘Hayward’ δέχτηκαν μειωμένο χειμερινό ψύχος τα έτη 2019-2022 στην Άρτα. Καταγράφηκαν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, 57-64 Μερίδες Ψύχους (Chill Portions, μοντέλο Dynamic), ή 926-1186 Μονάδες Ψύχους (Chill Units, μοντέλο Utah), ενώ γνωρίζουμε πως απαιτεί 66 Μερίδες Ψύχους ή 1386 Μονάδες Ψύχους. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν πως η εφαρμογή Dormex έχει θετική δράση στη διάσπαση του ληθάργου και αύξησε την παραγωγή σε χρονιές με μειωμένο ψύχος, όπως επίσης βρέθηκε και σε άλλες εργασίες.

Είναι γνωστό πως ο χρόνος εφαρμογής των χημικών για τη διάσπαση του ληθάργου επηρεάζει την αποτελεσματικότητά τους, και γι’ αυτό διατίθενται στην αγορά καταγραφικά της συσσώρευσης ψύχους. Η επίδραση είναι τόσο ισχυρότερη όσο πιο αργά γίνεται η εφαρμογή. Ωστόσο, όσο ισχυρότερη είναι η επίδραση, τόσο μεγαλύτερος είναι και ο κίνδυνος φυτοτοξικότητας. Στην παρούσα εργασία δεν μελετήθηκε η επίδραση του χρόνου ψεκασμού στην αποτελεσματικότητα του σκευάσματος.

Τμήμα Φυλλοβόλων Νάουσας

Featured Image