Στην 16η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13158/2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020» (Β΄ 4302), προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στην απόφαση προβλέπεται η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και υποβολή του τελικού αιτήματος πληρωμής εντός 51 μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία το επενδυτικό σχέδιο συμπεριλαμβάνεται σε απόφαση ένταξης.

Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Φθιώτιδας, Εύβοιας και Ρόδου το ανωτέρω διάστημα ορίζεται στους 54 μήνες.

Featured Image

Δείτε την απόφαση

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A81%CE%A864653%CE%A0%CE%93-%CE%A5%CE%91%CE%97?inline=true

Featured Image