Αλλαγές στις αγροτικές κρατικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις με οικονομικές απώλειες σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, προβλέπει το υπό διαβούλευση μέχρι τις 11 Ιουνίου νομοσχέδιο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο «Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή».

Στο νομοσχέδιο προβλέπονται ρυθμίσεις για την επιχορήγηση κατ’ επάγγελμα και μη αγροτών, την οριοθέτηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη διαδικασία επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής.

Πιο συγκεκριμένα, οι ρυθμίσεις που αφορούν τον αγροτικό τομέα, περιέχονται στο κεφάλαιο Γ και επιδιώκουν «την τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για την κρατική αρωγή, με στόχο την αρτιότερη και δικαιότερη στήριξη των πληγέντων από φυσικές καταστροφές και θεομηνίες. Καθώς και την συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου ως προς την οριοθέτηση πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές, χωρίς να διαθέτουν κτιριακές εγκαταστάσεις», όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, σύμφωνα με το newmoney.gr.

Οι ρυθμίσεις

Συγκεκριμένα, στην αιτιολογική έκθεση, στην περιγραφή των στόχων προβλέπεται:

Άρθρο 6: Με την προτεινόμενη διάταξη αναδιαμορφώνεται το πλαίσιο επιχορήγησης κατ’ επάγγελμα αγροτών, ώστε να διευκρινιστεί το υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής, με χρήση της ορολογίας του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα αποζημίωσης ζημιών που συνήθως καλύπτονται από τον Κανονισμό Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, μέσω του μηχανισμού κρατικής αρωγής. Τέλος, διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτονται από το πλαίσιο της κρατικής αρωγής ζημίες που καλύπτονται από άλλα καθεστώτα ενίσχυσης

Άρθρο 7: Αποσαφηνίζεται το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης στην οποία εμπίπτουν τα φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες αλλά είναι κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων, όπως αυτοί ορίζονται σύμφωνα με το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010. Στην περίπτωση αυτή θα χορηγείται προκαταβολή έως πενήντα τοις εκατό (50%) της προκαταβολής που χορηγείται στους κατ’ επάγγελμα αγρότες.

Featured Image

Ως προϋπόθεση χορήγησης της ενίσχυσης τίθεται η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και εκπλήρωσης της υποχρέωσης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.ΓΑ. του άρθρου 4 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160).

Άρθρο 8: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης ενισχύσεων σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στις οριοθετήσεις του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, καθώς δεν έχουν αγροτικό χαρακτήρα, ούτε στις οριοθετήσεις του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς δεν διαθέτουν κτηριακές εγκαταστάσεις.

Προς τον σκοπό αυτό, διευκρινίζεται ότι στην οριοθέτηση της παρ. 1 εντάσσονται και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές, χωρίς να διαθέτουν κτιριακές εγκαταστάσεις, όπως θερμοκήπια και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

Άρθρο 9: Με την προτεινόμενη ρύθμιση, διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημίες σε φυτικά μέσα παραγωγής. Περαιτέρω, προβλέπεται η επιχορήγηση του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων, για την καταβολή της επιχορήγησης και της σχετικής προκαταβολής, από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, χωρίς να απαιτείται να πρόκειται για τον τακτικό προϋπολογισμό του προαναφερόμενου υπουργείου.

Άρθρο 10: Εισάγεται οριζόντια ρύθμιση για τη ρύθμιση της αρμοδιότητας επιχορήγησης, σε περίπτωση φυσικών καταστροφών που εκδηλώνονται μετά την 30ή.9.2023, σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, με σκοπό την αποφυγή στρεβλώσεων ως προς τις καταβολές σε δικαιούχους.

Δείτε αναλυτικά το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο

http://www.opengov.gr/civilprotection/?p=7326

Featured Image