Νέα απόφαση του ΕΛΓΑ.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση: “Μεταβιβάζουμε στον Αντιπρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α. κ. Φλώρο Χρήστο την άσκηση αρμοδιοτήτων που αφορούν στα αντικείμενα των κάτωθι οργανικών μονάδων του ΕΛ.Γ.Α., εκτός των θεμάτων για τα οποία μεταβιβάστηκε με την υπ’ αριθ. 14379/17-11-2022 απόφαση του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α. στα υπηρεσιακά όργανα το δικαίωμα να υπογράφουν με εντολή Προέδρου αποφάσεις, έγγραφα ή άλλες πράξεις:

1) της Διεύθυνσης Μελετών και Εφαρμογών

2) του Κέντρου Μετεωρολογικών Εφαρμογών (ΚΕ.Μ.Ε.)

3) της Διεύθυνσης Διοικητικού, πλην της αρμοδιότητας επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων του ΕΛ.Γ.Α.

4) της Διεύθυνσης Οικονομικού

Featured Image

4.1. του Τμήματος Προμηθειών

Λοιπές αρμοδιότητες

Παρακολούθηση της τήρησης, υλοποίησης και εφαρμογής των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι ως άνω αρμοδιότητες μπορούν να ασκούνται παράλληλα και από τον Πρόεδρο”.

Δείτε την απόφαση

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B%CE%9B946%CE%A8%CE%A7%CE%9E5-9%CE%95%CE%9F?inline=true

Featured Image