… για τον προσδιορισμό του καθεστώτος και από άποψη φορολογική.

3.1 Πότε μπορείτε να ενταχθείτε στο ειδικό καθεστώτος

Στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ μπορείτε να ενταχθείτε εφόσον συντρέχουν σωρευτικά και οι δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Λάβατε επιδότηση κατώτερη των 5.000 ευρώ κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος και

• Κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποιήσατε προς οποιοδήποτε πρόσωπο πωλήσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής σας και παροχές αγροτικών υπηρεσιών αξίας κατώτερης των 15.000 ευρώ.

Εάν δεν πληρούται είτε η μία είτε η άλλη προϋπόθεση, οι αγρότες εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του ορίου των 5.000 ευρώ:

Featured Image

• οι ενισχύσεις από το κράτος για πραγματοποίηση επενδύσεων

• οι αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ

• η προσωρινή στήριξη στο πλαίσιο του Μέτρου 21 (ενίσχυση εξαιτίας της πανδημίας COVID-19), λόγω αποζημιωτικού χαρακτήρα

• οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), λόγω αποζημιωτικού χαρακτήρα.

Διευκρίνιση: Εάν έχετε λάβει επιδότηση κατώτερη των 5.000 ευρώ, έστω και αν δεν έχετε πραγματοποιήσει καμία πώληση αγαθών και παροχή αγροτικών υπηρεσιών, οφείλετε να εγγραφείτε στο ειδικό καθεστώς αγροτών.

Πηγή: ΑΑΔΕ

Featured Image