Την απόφαση με την τελική κατάταξη ένταξης δικαιούχων στην Παρέμβαση Π2 58.1 Αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων για την περίοδο 2023-2024 δημοσιοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η κατάταξη των δικαιούχων γίνεται σε επίπεδο χώρας, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας των άρθρων 5, 6, 9 και 10 της αριθμ. 3138/329916/27-10-2023 (B΄ 6310) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η κατανομή των κονδυλίων της παραγράφου 1, ανέρχεται στο σύνολο της χώρας σε 7.874.114,50 Ευρώ και αφορά στην αναδιάρθρωση 4847 στρεμμάτων.

Featured Image

Δείτε την απόφαση

https://diavgeia.gov.gr/doc/92%CE%9B%CE%9A4653%CE%A0%CE%93-%CE%93%CE%A19?inline=true

Newsroom Agronewsbomb

Featured Image