Μετά την έναρξη, στις 16 Οκτωβρίου 2023, της φάσης πληρωμής των προκαταβολών επιδοτήσεων για την ενιαία αίτηση για το έτος 2023, η οποία ολοκληρώθηκε στις 30 Νοεμβρίου, η πληρωμή των υπολοίπων της ΚΓΠ που σχετίζονται με την ίδια περίοδο άρχισε την 1η Δεκεμβρίου.

Οι εργασίες υπολοίπου ξεκίνησαν την 1η Δεκεμβρίου 2023. Αυτό κοινοποιήθηκε από την Agea, τον Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, με σημείωμα που κυκλοφόρησε στον Τύπο αργά το απόγευμα της 4ης Δεκεμβρίου 2023.

Τα μοναδιαία ποσά υπολογίζονται σε σχέση με τις εκτάσεις που δηλώθηκαν, έτσι ώστε η αξία του μοναδιαίου ποσού να μπορεί στη συνέχεια να ενημερωθεί προς τα πάνω, εάν είναι απαραίτητο, με βάση την ολοκλήρωση όλων των ερευνών σε εθνικό επίπεδο, όπως αναφέρει το Agronotizie.

Μπορούν να πραγματοποιηθούν πληρωμές σε δικαιούχους για τους οποίους έχουν ολοκληρωθεί διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι, όσον αφορά τόσο τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας όσο και τις δεσμεύσεις. Τα ποσά μονάδων που προσδιορίζονται με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να υποστούν διακυμάνσεις κατά τη φάση κλεισίματος της εκστρατείας πληρωμών του 2023 με βάση προκαταρκτικές ενημερώσεις.

Ο Οργανισμός υπενθυμίζει ότι το μοναδιαίο ποσό υπολογίζεται από την αναλογία μεταξύ του ανώτατου ορίου που κατανέμεται στην μεμονωμένη παρέμβαση στο πλαίσιο του Psp-Pac, Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή της ΕΕ και των εκτάσεων που δηλώθηκαν στις αιτήσεις ενίσχυσης που κοινοποιήθηκαν από την πληρωτές φορέων.

Εθνικό αποθεματικό τίτλων χρηματοδοτούμενο με περικοπή της βασικής πληρωμής

Ο Οργανισμός διευκρινίζει περαιτέρω ότι για να διασφαλιστεί η κατανομή των τίτλων από το εθνικό απόθεμα σε ενεργούς γεωργούς που τους δικαιούνται , για κάθε έτος εφαρμογής πραγματοποιείται γραμμική ποσοστιαία μείωση του ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης που δεν υπερβαίνει το 3% , εκτός όταν το υψηλότερο ποσοστό είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση των αναγκών εκχώρησης των Τίτλων στις κατηγορίες προτεραιότητας νέων και νέων αγροτών.

Featured Image

Αποκλεισμοί από το υπόλοιπο

Διευκρινίζεται επίσης ότι, αυτή τη στιγμή, το Οικοσύστημα 1 (Μείωση της μικροβιακής αντοχής στα ζώα) και οι συνδεδεμένες ζωοτεχνικές παρεμβάσεις για τις οποίες η υπουργική απόφαση της 23ης Δεκεμβρίου 2022 με αριθμό 660087 προβλέπει ότι οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας μπορούν να προκύψουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και για τα οποία δεν υπάρχει αίτημα για είδη σε μια ενιαία αίτηση που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του μοναδιαίου ποσού και για τα οποία προβλέπεται τροποποίηση της σχετικής εθνικής νομοθεσίας που είναι επί του παρόντος εγκεκριμένη.

Επιπλέον, η Agea ενημερώνει ότι για τις παρεμβάσεις που σχετίζονται με το Ecoschema 1 και τη συνδεδεμένη υποστήριξη των τομέων επεξεργασίας ντομάτας , ελαιούχων σπόρων (κράμβη και ηλίανθου), εσπεριδοειδών και ελαιολάδου, έχει προβλεφθεί προληπτικός μηχανισμός για την προστασία του Ταμείου της Ε.Ε. την εκτέλεση τυχόν ανακτήσεων μέσω αποζημίωσης για την πληρωμή του οφειλόμενου υπολοίπου για την ενιαία αίτηση του 2023.

Ειδικότερα, έχει προβλεφθεί περιορισμός του ποσού που μπορεί να προκαταβληθεί για τις προαναφερόμενες παρεμβάσεις εντός των ορίων του οφειλόμενου ποσού ως υπόλοιπο για την πληρωμή των Τίτλων και την αναδιανεμητική στήριξη. Κατά συνέπεια, για τους γεωργούς που έχουν λάβει προκαταβολές για τις παρεμβάσεις που αναφέρονται παραπάνω, η προσοχή που υιοθετήθηκε κατά το στάδιο της προκαταβολής για τους σκοπούς της πληρωμής των υπολοίπων παραμένει.

«Ένα άλλο σημαντικό βήμα που σέβεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα και επιβεβαιώνει την ισχυρή δέσμευση που ανέλαβε η Agea να ανανεώσει τη σχέση εποικοδομητικής εμπιστοσύνης με όλους τους φορείς στον αγροτικό τομέα», δήλωσε ο Fabio Vitale, διευθυντής της Agea.

«Η έναρξη της φάσης εκταμίευσης των υπολοίπων της ΚΓΠ του 2023 αντιπροσωπεύει περαιτέρω υποστήριξη για την επανεκκίνηση του γεωργικού τομέα στο σύνολό του και – πρόσθεσε ο Vitale – ανταποκρίνεται στην ανάγκη να εξασφαλιστεί στους αγρότες η οικονομική βιωσιμότητα των εταιρειών τους και η συνέχιση των προγραμμάτων εκσυγχρονισμού του συστήματα παραγωγής και μετασχηματισμού υπό τη σημαία της εισαγωγής νέων τεχνολογιών και συστημάτων ψηφιακής παρακολούθησης σε συμμόρφωση με τα πρότυπα της ΕΕ».

«Όλα αυτά όχι μόνο έχουν θετικό αντίκτυπο στην παραγωγική απόδοση του κλάδου – υπογράμμισε τέλος ο διευθυντής της Agea – αλλά και στις απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας που αποτελούν τη βάση της επιτυχίας των παραγωγών μας στην Ιταλία και στο εξωτερικό».