Δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας όσα αναφέρει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μαυρουδής Βορίδης για το πρόβλημα των δασικών αγροτεμαχίων και τις επιδοτήσεις που παίρνουν οι αγρότες, δηλώνοντάς τα στο ΟΣΔΕ.

Συγκεκριμένα απαντώντας στον Μάξιμο Χαρακόπουλο στην Βουλή ο Υπουργός, είπε επί λέξει:

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενσωματώνει στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) την πληροφορία των Δασικών Χαρτών, όπως αυτοί σταδιακά συντάσσονται και κυρώνονται από τις αρμόδιες αρχές. Με τη σταδιακή αυτή ενσωμάτωση, επιτυγχάνεται ικανοποιητικό χρονικό διάστημα για τους παραγωγούς, ώστε να κάνουν χρήση των προσφερόμενων εργαλείων που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Δασικοί Χάρτες & ΟΠΕΚΕΠΕ, Εργαλεία για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών».

Ειδικότερα για την Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Λάρισας, σημειώνεται ότι έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 14 τ. Δ΄/2.2.2018 κυρωμένος Δασικός Χάρτης, συνολικής έκτασης 472.744 εκταρίων (ha) ή σε ποσοστό 87,8% επί της συνολικής έκτασης της εν λόγω Π.Ε..

Featured Image

Από τη συνολική αυτή έκταση, 20.591 ha σχετίζονται με γεωργικές εκτάσεις που δηλώθηκαν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2019. Από αυτά, τα 12.577 ha έχουν ληφθεί υπόψη για την καταβολή της κοινοτικής ενίσχυσης για το 2019, υπό την πλήρωση της προϋπόθεσης επιλεξιμότητάς τους, με βάση την ενωσιακή νομοθεσία. Οι εν λόγω εκτάσεις θεωρούνται υπό αίρεση επιλέξιμες, μέχρι νεότερων νομοθετικών ρυθμίσεων, στο πλαίσιο αναμόρφωσης του ήδη κυρωμένου χάρτη.

Τα υπόλοιπα 8.014 ha δεν έχουν ληφθεί ως επιλέξιμα στις πληρωμές της ΕΑΕ 2019, δεδομένου ότι παραμένουν δεσμευμένα από τον κυρωμένο Δασικό Χάρτη. Τονίζεται, ωστόσο, ότι μέρος αυτής της έκτασης ενδέχεται σε επόμενα επικαιροποιημένα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ψηφιακά αρχεία να απεμπλακεί από τη δασική νομοθεσία. Επισημαίνεται ότι, όπως προκύπτει και από τα προαναφερόμενα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διευθέτηση ζητημάτων που προκύπτουν από τους Δασικούς Χάρτες για τις επιλέξιμες για κοινοτικές ενισχύσεις εκτάσεις.

Τέλος διευκρινίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση, τα ατομικά δικαιώματα βασικής ενίσχυσης δεν χάνονται, όταν μη επιλέξιμες εκτάσεις αντικαθίστανται από άλλες επιλέξιμες εκτάσεις που επαρκούν για την ενεργοποίησή τους.