Στην 3η τροποποίηση της υπ’ αρ. 1606/9-6-2023 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ασυμβατότητες μεταξύ των οικολογικών προγραμμάτων (ecoschemes) του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) καθώς και ασυμβατότητες μεταξύ των οικολογικών προγραμμάτων και των δράσεων του Υπομέτρου 10.1 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις» και Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022» (Β’ 3778), προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι ασυμβατότητες τίθενται για την αποφυγή τόσο της διπλής χρηματοδότησης όσο και της εφαρμογής μη συμβατών γεωργικών πρακτικών των επιμέρους παρεμβάσεων σε επίπεδο αγροτεμαχίου, βοσκοτόπου ή ζωϊκού κεφαλαίου, κατά περίπτωση. Στην περίπτωση που δύο παρεμβάσεις αφορούν διαφορετικό κλάδο παραγωγής (αροτραίες καλλιέργειες, μόνιμες καλλιέργειες, βοσκότοποι, ζωικό κεφάλαιο), παρουσιάζονται στους Πίνακες του Παραρτήματος ως ασύμβατες.».

Featured Image

Δείτε όλη την απόφαση

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%99%CE%A404653%CE%A0%CE%93-%CE%A1%CE%92%CE%A3?inline=true