Οι Πολωνικές αρχές ενημέρωσαν το σύστημα RASFF σχετικά με ένα φορτίο αγγουριών που εισήχθη από τη Ρωσία, το οποίο περιείχε υπολείμματα του μη εγκεκριμένου φυτοφαρμάκου Dichlorvos.

Το Hortoinfo επαλήθευσε το γεγονός από τα έγγραφα του αρμόδιου φορέα της ΕΚ που σχετίζεται με αυτά τα γεγονότα.

Ο συνοριακός έλεγχος διενεργήθηκε στο φορτίο ρωσικών αγγουριών στις 13 Μαΐου, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων το φορτίο απορρίφθηκε από τις υγειονομικές αρχές εμποδίζοντας έτσι την μεταφορά και την εμπορία του στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Τα αγγούρια επιστράφηκαν στην χώρα προέλευσης τους (Ρωσία). χωρίς να εισέλθουν ποτέ στην ΕΕ.

Το Dichlorvos βρέθηκε στα ρωσικά αγγούρια σε αναλογία 0,17 ±0,085 mg/kg – ppm το συγκεκριμένο φυτοφάρμακο απαγορεύεται στην ΕΕ και το Μέγιστο Όριο Υπολειμμάτων (MRL) καθορίζεται σε 0,01 mg/kg – ppm, το ελάχιστο ανιχνεύσιμο στο εργαστήριο.

Featured Image

Dichlorvos

Το Dichlorvos είναι ένα εντομοκτόνο του οποίου η χρήση απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τον Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2022/643 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 10ης Φεβρουαρίου 2022, ο οποίος τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιο.

Ανήκει σε μια ομάδα χημικών ουσιών που ονομάζονται οργανοφωσφορικές ενώσεις, οι οποίες είναι επιβλαβείς για τους ανθρώπους.

Μπορεί να αντιδράσει χημικά με ένα σημαντικό ένζυμο του εγκεφάλου και των νεύρων που ονομάζεται ακετυλοχολινεστεράση και να επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας τους. Όταν συμβαίνει αυτό, τα σήματα μεταξύ των νευρικών κυττάρων και των μυών διαταράσσονται, προκαλώντας ενόχληση όπως ναυτία και έμετο, διέγερση, εφίδρωση και μυϊκό πόνο.

Featured Image