Featured Image

Συνολικά 622.404 Ισπανοί αγρότες και κτηνοτρόφοι υπέβαλαν την ενιαία αίτηση ενίσχυσης από την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΓΠ) για το 2023, την πρώτη εκστρατεία στην οποία εφαρμόζεται το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο 2023-2027.

Αυτά τα αιτήματα περιλαμβάνουν περισσότερα από 22,2 εκατομμύρια δηλωθέντα εκτάρια. Η παράταση της προθεσμίας έως τις 30 Ιουνίου επέτρεψε τη διεκπεραίωση όλων των αιτήσεων.

Ο αριθμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ζητούν ενίσχυση αντιπροσωπεύει ελαφρά μείωση της τάξης του 3,95% σε σύγκριση με την εκστρατεία του 2022, σύμφωνα με τη σταθερή τάση των τελευταίων δεκαετιών και σε σημαντικά μικρότερη κλίμακα από ό,τι συνέβη τα δύο πρώτα οικονομικά έτη, την προηγούμενη ΚΓΠ.

Ωστόσο, η συνολική δηλωθείσα έκταση παραμένει σταθερή. Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά της διατήρησης της οικονομικής και περιβαλλοντικής δραστηριότητας που ασκεί ο αγροτικός τομέας στην Ισπανία, καθώς και της μεγαλύτερης επαγγελματοποίησής του. Υπάρχουν λιγότερες αιτούντες εκμεταλλεύσεις, αλλά αυτές είναι μεγαλύτερες.

Το συνολικό ποσό της άμεσης ενίσχυσης για την εκστρατεία του 2023 ανέρχεται σε 4.875 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία οι αυτόνομες κοινότητες θα μπορούν να καταβάλουν με τη μορφή προκαταβολών από τις 16 Οκτωβρίου και οι οποίες θα καταβληθούν πλήρως το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2024. Ο εκτελών χρέη Υπουργού Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων, Λουίς Πλανάς, τόνισε τη σημασία του εισοδήματος της ΚΓΠ για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, καθώς παρέχει σταθερότητα στη γεωργική δραστηριότητα, ειδικά σε δύσκολους καιρούς όπως η σημερινή.

Σε αυτήν την εκστρατεία, κατόπιν αιτήματος της Ισπανίας, η προκαταβολή της άμεσης ενίσχυσης αυξάνεται από 50 σε 70%, γεγονός που θα προσφέρει μεγαλύτερη ρευστότητα στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, καθώς μπορούν να καταβληθούν μεταξύ 16 Οκτωβρίου και 30 Οκτωβρίου περίπου 3,5 δισ. ευρώ ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα πληρωμών που καθορίζει η κάθε αυτόνομη κοινότητα.

Η ενιαία αίτηση είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ενοποιούνται οι αιτήσεις για άμεση ενίσχυση από την ΚΓΠ και οι παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης που χορηγούνται ανά περιοχή ή ανά κεφαλή ζώων.

Από αυτά τα αιτήματα, σχεδόν όλα περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία άμεση ενίσχυση που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο 2023-2027: βασική εισοδηματική ενίσχυση για τη βιωσιμότητα και τις συμπληρωματικές πληρωμές της (αναδιανεμητικές και νέοι αγρότες), οικολογικά καθεστώτα και τη συναφή ενίσχυση.

Οικολογικά καθεστώτα και συναφείς ενισχύσεις

Τα στοιχεία δείχνουν την καλή υποδοχή των αγροτών και των κτηνοτρόφων στα οικολογικά καθεστώτα, μέτρο που αποτελεί την κύρια καινοτομία στην ΚΓΠ 2023-2027 που αρχίζει να εφαρμόζεται φέτος. Το 75% των αγροτών και των κτηνοτρόφων που ζητούν βοήθεια έχουν ζητήσει κάποιο οικολογικό καθεστώς. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο ως προς την έκταση, καθώς τα 19,1 εκατομμύρια εκτάρια για τα οποία έχει ζητηθεί κάποιο οικοκαθεστώς αντιπροσωπεύουν το 87% του συνόλου που δηλώθηκε στο ενιαίο αίτημα, ποσοστό υψηλότερο από αυτό που είχε προγραμματιστεί στο στρατηγικό σχέδιο.

Έτσι, για παράδειγμα, τα οικοκαθεστώτα οδήγησαν σε αύξηση επιφανειών με αυθόρμητες ή αδρανή καλύμματα σε ξυλώδεις καλλιέργειες, οι οποίες φτάνουν τα 2,4 εκατομμύρια εκτάρια (το ποσοστό της έκτασης που καλύπτεται σταθεροποιήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια σε περίπου 1,3 εκατομμύρια εκτάρια). Επιπλέον, 6,7 εκατομμύρια εκτάρια έχουν διατεθεί για τη συντήρηση εκτεταμένων βοσκοτόπων κτηνοτροφίας. Σε 5,4 εκατομμύρια εκτάρια, έχουν πραγματοποιηθεί αμειψισπορές με βελτιωμένα είδη, συμπεριλαμβανομένων των ψυχανθών σε αυτές τις αμειψισπορές. Περίπου 1,4 εκατομμύρια εκτάρια έχουν υιοθετήσει την πρακτική της άμεσης σποράς και 3 εκατομμύρια εκτάρια έχουν υιοθετήσει την πρακτική των γεωργικών χώρων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Όσον αφορά τη σχετική ενίσχυση, η οποία χορηγείται σε σχέση με μια συγκεκριμένη παραγωγή, η ζητούμενη έκταση παραμένει σταθερή σε σχέση με το 2022 σε καλλιέργειες όπως το ρύζι, οι ντομάτες για τη βιομηχανία ή το βαμβάκι, ενώ έχει αυξηθεί στην περίπτωση των ζαχαρότευτλων.

Τα δημοσιευμένα στοιχεία δείχνουν ότι, χάρη στις προσπάθειες αγροτών και κτηνοτρόφων, συνεργαζόμενων φορέων και δημόσιων διοικήσεων, το πρώτο στάδιο των αιτημάτων ενίσχυσης σε αυτό το πρώτο έτος εφαρμογής της νέας ΚΓΠ ολοκληρώθηκε ικανοποιητικά, τόνισε ο υπουργός.

Λεπτομερείς εκθέσεις σχετικά με την ενιαία αίτηση και την πρόοδο της περιοχής που ζητήθηκε για το 2023, κατανεμημένες ανά αυτόνομη κοινότητα και βοήθεια, διατίθενται στον ιστότοπο του Ισπανικού Αγροτικού Ταμείου Εγγυήσεων (FEGA).

Πηγή: valenciafruits