Από την Διεύθυνση Δασών Πιερίας, ανακοινώνεται ότι με το άρθρο 90 του ν. 4916/22 (Α/65) παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες που η ανάρτησή τους υλοποιήθηκε εντός του 2021.
Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων παρατείνεται έως την Τρίτη 31 Μαΐου 2022.
Οι Δασικοί Χάρτες βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Ελληνικό
Κτηματολόγιο https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension


Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx εκτός εάν υπάρχουν πράξεις της διοίκησης, οπότε υποβάλλονται ατελώς στην έδρα της υπηρεσίας Ηπείρου 10 – Κατερίνη (γραφείο ΣΥΑΔΧ, κα. Σ. Ελευθεριάδου, τηλ.:2351045567). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ.’αριθμ. 12219/22-2-22 (ΑΔΑ: 6ΩΣΧΟΡ1Υ-ΘΔ8), 249644/22-10-21 (ΑΔΑ:9ΗΝ7ΟΡ1Υ-ΧΟΦ) και 129/15-1-21 (ΑΔΑ: 906ΛΟΡ1Υ-ΙΑΩ), σύμφωνα με Ανακοίνωση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Γεωργίου Χ. Μαυρίδη.

Featured Image

Agrogata

Featured Image