Δύσκολα τα πράγματα για τις πληρωμές των αγροτών, σύμφωνα με απάντηση που έδωσε στη βουλή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός σε ερώτηση του Βελόπουλου.

Στις 8 Φεβρουαρίου απάντησε τα εξής ο Υπουργός:

ΘΕΜΑ: «Περικοπή στις καταβληθείσες επιδοτήσεις των αγροτών»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 3108/7-1-2021

Featured Image

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ.
Βελόπουλος, σας πληροφορούμε τα εξής:

Βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής, η χορήγηση δικαιωμάτων
από το Κράτος Μέλος στους παραγωγούς που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, είναι
υποχρεωτική. H χρηματοδότηση των απαιτήσεων αυτών γίνεται, όταν απαιτείται,
μετά από οριζόντια μείωση της αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.
Φέτος για πρώτη φορά, οι απαιτήσεις από το Εθνικό Απόθεμα ήταν αυξημένες. Ο
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διενήργησε έγκαιρα τους απαραίτητους ελέγχους και εξαιρέθηκαν
οι αιτούντες που δεν πληρούσαν τα συγκεκριμένα κριτήρια των δικαιούχων και τις
προϋποθέσεις χορήγησης δικαιωμάτων. Εντούτοις, οι απαιτήσεις από το Εθνικό
Απόθεμα ήταν αυξημένες ακόμα και μετά την εξαίρεση τέτοιων περιπτώσεων.
Κατά την πρόσφατη πληρωμή, προκειμένου να μην πραγματοποιηθεί οριστική
γραμμική (οριζόντια) μείωση υψηλότερου ποσοστού της αξίας των δικαιωμάτων των
παλαιών παραγωγών, επιλέχθηκε η λύση της γραμμικής μείωσης σε ποσοστό 2,5%
και εξόφληση του ποσού των ενισχύσεων σε ποσοστό 97%.
Δεδομένου ότι οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί ορίζουν αυστηρές προϋποθέσεις αλλά και
συγκεκριμένες διαδικασίες ελέγχων, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε μετά από εφαρμογή
επιπρόσθετης διαδικασίας ελέγχου, προέβη στην εξαγωγή δείγματος από τον
πληθυσμό των εν δυνάμει δικαιούχων Εθνικού Αποθέματος 2020 για τη διενέργεια
διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, με αντικείμενο την επιβεβαίωση των δηλωθέντων
στοιχείων, και στόχο την εφαρμογή του άρθρου 60 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013
και τον αποκλεισμό των αιτούντων που πιθανώς δημιούργησαν τεχνητά τις
προϋποθέσεις για την απόκτηση των πλεονεκτημάτων των ενισχύσεων.
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε συνέχεια των ανωτέρω ελέγχων και μετά την ολοκλήρωση
τυχών ενστάσεων, που θα διασφαλίζουν την δίκαιη κατανομή του εθνικού
αποθέματος, σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, θα προχωρήσει στην
οριστικοποίηση των απαιτήσεων του Εθνικού Αποθέματος και στην καταβολή του
υπόλοιπου ποσού (3%) της Βασικής Ενίσχυσης στους δικαιούχους.
Αναλυτικότερα, σε ότι αφορά την Βασική Ενίσχυση, αθροίζοντας την προκαταβολή
του Οκτωβρίου και την πληρωμή του Δεκεμβρίου, καταβλήθηκαν στους Έλληνες
γεωργούς, συνολικά 986.386.175,78 € (ποσοστό πληρωμής 97%). Στο εν λόγω ποσό
συμπεριλαμβάνονται 44.998.482,57 € που αφορούν σε χορήγηση δικαιωμάτων
Εθνικού Αποθέματος. Επίσης πιστώθηκε ενίσχυση για τους γεωργούς που
εφαρμόζουν γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον
(Πράσινη Ενίσχυση) ποσό ύψους 491.360.878,74 € (ποσοστό πληρωμής 95%) και η
ενίσχυση για τους Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας ύψους 30.151.139,32 € (ποσοστό
πληρωμής 90%).
Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε για την πληρωμή της ΕΑΕ
2020, προέκυψε μετά την εφαρμογή παρακράτησης ποσοστού 2,906192 %, λόγω
δημοσιονομικής πειθαρχίας (για ποσά άμεσων ενισχύσεων άνω των 2.000 €, βάσει
του Καν. (ΕΕ) 1306/2013) και τυχόν συμψηφισμών με κυρώσεις προηγούμενων
ετών, το οποίο είναι διπλάσιο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (1,432635%).
Όμως αυτό το ποσό, της δημοσιονομικής πειθαρχίας, επιστρέφεται στο επόμενο
οικονομικό έτος.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 75 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013, οι
πληρωμές στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης και των μέτρων που αναφέρονται
στο άρθρο 67 παράγραφος 2 (δηλαδή τα καθεστώτα βασικής ενίσχυσης, ενίσχυση
για γεωργούς που εφαρμόζουν γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το
περιβάλλον, ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας, συνδεδεμένες ενισχύσεις,
ενίσχυση βάμβακος) πραγματοποιούνται από την 1η Δεκεμβρίου έως τις 30 Ιουνίου
του επόμενου ημερολογιακού έτους. Συνεπώς η εκκαθάριση των ενισχύσεων,
δηλαδή το υπόλοιπο ποσοστό 3% για την βασική ενίσχυση, το υπόλοιπο ποσοστό
5% για την ενίσχυση των γεωργών που εφαρμόζουν γεωργικές πρακτικές επωφελείς
για το κλίμα και το περιβάλλον και το υπόλοιπο ποσοστό 10% της ενίσχυσης για
τους γεωργούς νεαρής ηλικίας, θα καταβληθούν με την ολοκλήρωση των πληρωμών,
το αργότερο έως την 30η/06/2021.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Featured Image