Άρθρο 28
Επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) πετρελαίου που χρησιμοποιείται στη γεωργία, και
λοιπές ειδικές απαλλαγές ενεργειακών προϊόντων- Μεταβατική ρύθμιση – Τροποποίηση άρθρου 78
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

 1. Στο άρθρο 78 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄265), α) στην παρ. 1: αα) στο πρώτο
  εδάφιο της περ. β΄, αντικαθίσταται η λέξη «Κοινότητας» από τις λέξεις «Ευρωπαϊκής Ένωσης», αβ) στις
  περ. δ και ε, προστίθενται οι λέξεις «της περ. η», αγ) στην περ. η, προστίθενται οι ορθές παραπομπές
  στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αδ) στις περ. ι και ια, προστίθενται οι λέξεις «του κωδικού
  της Σ.Ο. 2716», β) οι παρ. 4 και 5 αντικαθίστανται, γ) η παρ. 6 τροποποιείται ως προς τα
  εξουσιοδοτούμενα όργανα και το αντικείμενο της εξουσιοδότησης, δ) οι παρ. 4Β και 7 καταργούνται, ε)
  επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, και το άρθρο 78 διαμορφώνεται ως εξής:
  «Άρθρο 78
  Ειδικές απαλλαγές ενεργειακών προϊόντων
  22
 2. Εκτός από τις απαλλαγές που προβλέπονται από το άρθρο 68, απαλλάσσονται επίσης:
  α) Ενεργειακά προϊόντα που παραλαμβάνονται, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, ως καύσιμα για τις
  αεροπορικές μεταφορές, εκτός των ιδιωτικών πτήσεων αναψυχής.
  Ως «ιδιωτική πτήση αναψυχής» νοείται η χρησιμοποίηση αεροσκάφους από τον ιδιοκτήτη του ή από
  φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο το χρησιμοποιεί, βάσει μισθώσεως ή με οποιονδήποτε άλλον
  τρόπο, για μη εμπορικούς σκοπούς και ειδικότερα, όταν δεν πρόκειται για τη μεταφορά επιβατών ή
  εμπορευμάτων ή για την παροχή υπηρεσιών, έναντι αμοιβής ή για τις ανάγκες των δημόσιων αρχών.
  β) Ενεργειακά προϊόντα που παραλαμβάνονται, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, ως καύσιμα για τη
  ναυσιπλοΐα στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής αλιείας,
  εκτός από την περίπτωση χρησιμοποίησής τους σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής και ηλεκτρική ενέργεια
  που παράγεται επί ενός σκάφους αναψυχής.
  Ως «ιδιωτικά σκάφη αναψυχής» νοούνται οποιαδήποτε σκάφη χρησιμοποιούνται από τον ιδιοκτήτη
  τους ή από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο τα χρησιμοποιεί, βάσει μισθώσεως ή με
  οποιονδήποτε άλλον τρόπο, για μη εμπορικούς σκοπούς και ειδικότερα, όταν δεν πρόκειται για τη
  μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων ή για την παροχή υπηρεσιών, έναντι αμοιβής ή για τις ανάγκες
  των δημόσιων αρχών.
  δ) Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) της περ. η) των κωδικών της Σ.Ο. 2710 19 43, 2710 19 46
  και 2710 20 11, 2710 20 15 που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί, αποκλειστικά, ως ηλεκτρομονωτικό
  υλικό ηλεκτρικών μετασχηματιστών.
  ε) Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) της περ. η των κωδικών της Σ.Ο. 2710 19 43, 2710 19 46 και
  2710 20 11, 2710 20 15, καθώς και το φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), το ελαφρύ πετρέλαιο (WHITE
  SPIRIT) και τα άλλα ελαφρά λάδια των περ. ιβ, κδ και κε, αντιστοίχως, της παρ. 1 του άρθρου 73 που
  παραλαμβάνονται από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν, αποκλειστικά,
  ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους.
  στ) Τα προϊόντα των περ. κβ και κγ του άρθρου 73 που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από τις
  βιομηχανίες ή βιοτεχνίες, ως πρώτες ύλες για την παραγωγή των προϊόντων τους.
  ζ) Ο λιθάνθρακας, λιγνίτης και οπτάνθρακας (κοκ) των κωδικών της Σ.Ο. 2701, 2702 και 2704 και το
  φυσικό αέριο της περ. ιη των κωδικών Σ.Ο. 2711 11 00 και 2711 21 00 που χρησιμοποιούνται,
  αποκλειστικά, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
  η) Ο λιθάνθρακας, λιγνίτης και οπτάνθρακας (κοκ) των κωδικών της Σ.Ο. 2701, 2702 και 2704 που
  χρησιμοποιούνται στην ορυκτολογική κατεργασία, στην έννοια της οποίας περιλαμβάνονται οι
  οικονομικές δραστηριότητες του κλάδου 23 «παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων» του
  Παραρτήματος I του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
  Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 «για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών
  δραστηριοτήτων NACE- αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90
  του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς
  στατιστικούς τομείς» (L 393).
  θ) Ο λιθάνθρακας, λιγνίτης και οπτάνθρακας (κοκ) των κωδικών της Σ.Ο. 2701, 2702 και 2704 και η
  ηλεκτρική ενέργεια του κωδικού της Σ.Ο. 2716 που χρησιμοποιούνται για χημική αναγωγή,
  ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία.
  ι) Η ηλεκτρική ενέργεια του κωδικού της Σ.Ο. 2716 που παράγεται και χρησιµοποιείται για ιδία χρήση,
  εφόσον προέρχεται από αιολική, ηλιακή, γεωθερµική, παλιρροϊκή ενέργεια και ενέργεια κυµάτων.
  23
  ια) Η ηλεκτρική ενέργεια του κωδικού της Σ.Ο. 2716 που χρησιμοποιείται για γεωργική χρήση.
 3. Ειδικά για τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στις παρακάτω περιπτώσεις, οι
  συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης ορίζονται, ως εξής:
  ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο. ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ
  α) Βενζίνη για
  γεωργικές χρήσεις
  άρθρου 16 του ν.
  3686/1957 (Α΄ 64) και
  δασικών
  συνεταιρισμών
  άρθρου 5 του ν.
  827/1978 (Α΄ 194)
  2710 12 51
  και 2710 12 59
  299 1.000 λίτρα
  β) Υγραέρια και
  μεθάνιο που
  χρησιμοποιείται στη
  γεωργία
  27111211 έως
  27111900 και
  27112900
  0,29 1000 χιλιόγραμμα
  γ) Βενζίνη εκχύλισης
  (εξάνιο) που
  παραλαμβάνεται με
  τους όρους των
  διατάξεων του β.δ.
  57/1967 (Α΄ 14)
  2710 12 25 17 1000 χιλιόγραμμα
 4. Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) των κωδικών της Σ.Ο. 2710 19 43 και 2710 20 11 της
  περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 73 που χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές
  επιχειρήσεις στους κινητήρες σταθερής θέσης, στα μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό και στα
  οχήματα, που σύμφωνα με τον προορισμό τους χρησιμοποιούνται, εκτός δημοσίων οδών ή δεν έχουν
  λάβει άδεια κύριας χρήσης στις δημόσιες οδούς, καθώς και από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα
  δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα, επιστρέφεται ποσό του ειδικού φόρου
  κατανάλωσης που ανέρχεται στα εκατόν εικοσιπέντε (125) ευρώ ανά χιλιόλιτρο.
 5. Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περ. στ της παρ. 1 του άρθρου 73, που
  χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία καθορίζεται, από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως και την 31η
  Δεκεμβρίου 2023, μηδενικός συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης, ανά χιλιόλιτρο. Για το διάστημα
  ισχύος του μηδενικού συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης, κατά τη θέση σε ανάλωση του ως άνω
  προϊόντος, εφαρμόζεται ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης της περ. στ της παρ. 1 του άρθρου
  73 και επιστρέφεται, κατά τον χρόνο που καθορίζεται με την κανονιστική πράξη του τέταρτου εδαφίου,
  ποσό ειδικού φόρου κατανάλωσης ίσο με τον ως άνω οριζόμενο συντελεστή σύμφωνα με τους λοιπούς
  όρους που καθορίζονται στην ίδια πράξη.
  Το ποσό επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του
  Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε
  24
  κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες ή μη
  οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες και τα
  νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα
  εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Διοικητή
  της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου
  κατανάλωσης, ο χρόνος επιστροφής, τα δικαιούχα επιστροφής πρόσωπα, τα κριτήρια για τον
  προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων για τις οποίες
  υπολογίζεται η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η αρμόδια για την επιστροφή του ειδικού
  φόρου κατανάλωσης αρχή, ο τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρήσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης
  (DIESEL) κινητήρων για το οποίο χορηγείται επιστροφή του φόρου, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την
  εφαρμογή της παρούσας.
  4Α. Σε αλιείς, δικαιούχους απαλλαγής του ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) καυσίμων, σύμφωνα
  με την περ. β της παρ. 1, κατοίκους μικρών και απομακρυσμένων νησιών, όπου δεν υφίσταται
  φορολογική αποθήκη καυσίμων ναυτιλίας, παρέχεται δυνατότητα προκαταβολής της επιστροφής του
  ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων που αναλογεί στις ετήσιες καταναλώσεις καυσίμων κινητήρων
  για τις ανάγκες τους.
  Η δυνατότητα προκαταβολής της δικαιούμενης, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1, επιστροφής ισχύει
  και για νομικά πρόσωπα, καθώς και για οποιαδήποτε νομική οντότητα, με αντικείμενο την
  επαγγελματική αλιεία, υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι μέτοχοι ή εταίροι είναι κάτοικοι μικρών και
  απομακρυσμένων νησιών.
  Η προκαταβολή της παρούσας είναι ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές προς
  τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες και τα ασφαλιστικά
  ταμεία.
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της
  Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται τα νησιά που υπάγονται στη ρύθμιση της παρούσας, τα κριτήρια για τον
  προσδιορισμό του ύψους της προκαταβολής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 6. Η απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των περ. α και β της παρ. 1 δύναται να χορηγείται,
  με επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται τα δικαιούχα
  πρόσωπα, οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, οι αρμόδιες αρχές και η διαδικασία επιστροφής
  και ελέγχου χορήγησης αυτής και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.
 7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζεται η
  διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ο τρόπος ελέγχου της νόμιμης
  χρησιμοποίησης του πετρελαίου, για το οποίο χορηγείται επιστροφή του φόρου αυτού, σύμφωνα με
  την παρ. 3.
  Με όμοια απόφαση καθορίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος, καθώς και
  ο τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης των παραλαμβανόμενων, με μερική ή ολική απαλλαγή,
  προϊόντων.
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της
  Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι απαιτούμενοι έλεγχοι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
  25
  λεπτομέρεια για την απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του φυσικού αερίου που
  χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την περ. ζ της παρ. 1.».
 8. Η παρ. 4Β του άρθρου 78 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, όπως ίσχυε πριν από την κατάργησή της
  με την παρ. 1 του παρόντος, εφαρμόζεται σε συνδυασμό με το άρθρο 183 του ν. 4964/2022 (Α΄ 150),
  έως την ολοκλήρωση των εκκρεμών πληρωμών, για την επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του
  πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά στη γεωργία,
  κατά το έτος 2022.
 9. Η παρ. 4 του άρθρου 78 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, όπως αντικαθίσταται με την παρ. 1 του
  παρόντος, ισχύει από την 1η
  Ιανουαρίου 2023.

Το νομοσχέδιο

efk

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ