Στην Ισπανία…

Αυτά είναι τα κλειδιά για να μάθετε εάν μπορείτε να λάβετε αυτά τα βοηθήματα και πώς να το κάνετε από τη FEGA:

1. Τι πρέπει να κάνω για να λάβω αυτή τη βοήθεια; Είναι απαραίτητο να το ζητήσετε; 

Δεν προβλέπεται η υποβολή αίτησης για να επωφεληθούν από αυτές τις ενισχύσεις. Το Ισπανικό Αγροτικό Ταμείο Εγγυήσεων (FEGA), ένα αυτόνομο όργανο που υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων, θα καταρτίσει αυτόματα τον κατάλογο των δικαιούχων γεωργών και το ποσό της ενίσχυσης που θα λάβει ο καθένας από αυτούς.

Είναι πολύ σημαντικό να επισημανθεί ότι όλη η επεξεργασία αυτών των βοηθημάτων θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα μέσω της ηλεκτρονικής έδρας της FEGA , συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης των ψηφισμάτων, της παρουσίασης καταγγελιών, της διόρθωσης των διαδικασιών και των κοινοποιήσεων στην ενδιαφερόμενες ομάδες.

Προκειμένου να υποβληθούν αξιώσεις ή να διορθωθούν οι διαδικασίες, είναι απαραίτητο ο δικαιούχος ή ο εκπρόσωπός του να διαθέτει έγκυρο ψηφιακό πιστοποιητικό.

2. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρώ για να επωφεληθώ από αυτή τη βοήθεια;

Για να επωφεληθούν από αυτές τις ενισχύσεις, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Να είναι γεωργός που έχει υποβάλει την ενιαία αίτηση για ενίσχυση της ΚΓΠ για την εκστρατεία του 2022 και ο οποίος δικαιούται να λάβει τουλάχιστον μία άμεση ενίσχυση ανά περιοχή.

Η άμεση στρεμματική ενίσχυση νοείται ως:

• τη βασική πληρωμή,

• το πρόγραμμα μικροκαλλιεργητών,

• την πράσινη πληρωμή ή την πληρωμή για νέους αγρότες,

• Συνδυασμένη ενίσχυση που συνδέεται με καλλιεργητικές εκτάσεις και ειδική πληρωμή για την καλλιέργεια βαμβακιού.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι ιδιοκτήτες αγροκτημάτων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να λάβουν άμεσες πληρωμές στην εκστρατεία του 2022 εξαιρούνται από αυτήν την ενίσχυση για λίπασμα (απαιτήσεις όπως, για παράδειγμα, η τήρηση της προθεσμίας για την υποβολή της ενιαίας αίτησης, η ιδιότητα του ενεργού αγρότη , το ελάχιστο ποσό άμεσης πληρωμής των 300 €, πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας κ.λπ.).

β) Να διαθέτουν εκτάσεις μόνιμων καλλιεργειών ή/και αρόσιμων εκτάσεων επιλέξιμες για τη συλλογή τουλάχιστον μιας άμεσης ενίσχυσης ανά έκταση.

γ) Να είναι ενημερωμένοι με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και με την κοινωνική ασφάλιση. δ) Συμπληρώστε το ελάχιστο ποσό των 200 € για αυτήν την ενίσχυση λιπασμάτων.

Στην περίπτωση των Καναρίων Νήσων, η απαίτηση που περιλαμβάνεται στην ενότητα α) δεν θα ισχύει και, αντ’ αυτού, πρέπει να είναι ιδιοκτήτες αγροκτημάτων που εμφανίζονται στο Μητρώο Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (REGEPA) από τις 31 Μαΐου 2022.

3. Ποιες επιφάνειες θα ωφεληθούν από αυτά τα βοηθήματα;

Οι χρήσεις γης που θα επωφεληθούν από αυτές τις ενισχύσεις είναι οι εξής τομείς:

α) καλλιεργήσιμη γη, εκτός από προσωρινούς βοσκότοπους και αγρανάπαυση

β) μόνιμες καλλιέργειες

Ως εκ τούτου, οι μόνιμοι βοσκότοποι, ούτε προσωρινοί ούτε χέρσαι, ούτε οι μη γεωργικές επιφάνειες που έχουν δηλωθεί στην ενιαία αίτηση δεν θα επωφεληθούν από τις ενισχύσεις αυτές. Οι ορισμοί αυτών των τύπων χρήσεων γης θα είναι αυτοί που περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 του Βασιλικού Διατάγματος 1048/2022 της 27ης Δεκεμβρίου.

Οι περιοχές που υπόκεινται σε ενίσχυση για λιπάσματα θα είναι οι εκτάσεις που θα καθορίσει η αρμόδια αρχή για τη συλλογή της άμεσης ενίσχυσης ανά έκταση για την εκστρατεία του 2022, μετά τη διενέργεια των ελέγχων επιλεξιμότητας. Η καθορισθείσα έκταση για την οποία πρόκειται να χορηγηθεί η ενίσχυση για λιπάσματα δεν χρειάζεται επομένως να είναι πανομοιότυπη με την ζητούμενη έκταση, δεδομένου ότι, στο πλαίσιο των ελέγχων, η τελικά επιλέξιμη έκταση μπορεί να είναι μικρότερη από τη ζητούμενη έκταση.

Στην περίπτωση των εκμεταλλεύσεων στις Καναρίους Νήσους, οι περιοχές που υπόκεινται σε ενίσχυση θα είναι οι εκτάσεις μόνιμων καλλιεργειών και αρόσιμης γης (εκτός από αγρανάπαυση και προσωρινούς βοσκότοπους) που εμφανίζονται στο REGEPA από τις 31 Μαΐου 2022.

4. Ποια ποσά ενίσχυσης θα ληφθούν;

Προβλέπονται δύο μέγιστα ποσά μονάδων, διαφοροποιημένα ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα:

• 22 ευρώ ανά στρέμμα ξηράς

• 55 ευρώ ανά αρδευόμενο στρέμμα.

Δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ καλλιεργήσιμης γης (TC) και μόνιμων καλλιεργειών.

Τα τελικά ποσά μονάδας έχουν υπολογιστεί από τη FEGA με βάση τον προσωρινό κατάλογο των δικαιούχων και των επιφανειών που ενδέχεται να είναι επιλέξιμες για αυτήν την ενίσχυση, φθάνοντας τις ακόλουθες τιμές:

• 20,823597 ευρώ ανά στρέμμα ξηράς

• 52,058992 ευρώ ανά αρδευόμενο στρέμμα.

Μόλις καθοριστούν αυτά τα οριστικά μοναδιαία ποσά, η ενίσχυση που πρέπει να λάβει ο δικαιούχος έχει υπολογιστεί πολλαπλασιάζοντας τα εκτάρια που υπόκεινται στην ενίσχυση που περιγράφεται στην ερώτηση 3 με τα εν λόγω ποσά.

Ωστόσο, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

• Ελάχιστο όριο πληρωμής 200 ευρώ: εάν το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο είναι μικρότερο από 200 ευρώ, ο δικαιούχος δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από αυτήν την ενίσχυση.

• Όριο έκτασης 300 εκταρίων: εάν η επιλέξιμη έκταση μιας εκμετάλλευσης υπερβαίνει αυτό το όριο, μόνο τα πρώτα 300 εκτάρια θα επωφεληθούν από την ενίσχυση. Εάν το αγρόκτημα διαθέτει αρδευόμενες και ξηρές εκτάσεις, θα δοθεί προτεραιότητα στη χορήγηση της ενίσχυσης έναντι των αρδευόμενων εκτάσεων.

5. Με βάση ποια κριτήρια θα γίνει διάκριση μεταξύ ξηρών και αρδευόμενων εκτάσεων; 

Τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το σύστημα εκμετάλλευσης που δηλώθηκε από τον αγρότη για κάθε αγροτεμάχιο γεωργικής γης και μόνιμη καλλιέργεια στην ενιαία αίτηση για την εκστρατεία του 2022. Όπου ενδείκνυται, αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να έχουν τροποποιηθεί ως αποτέλεσμα των ελέγχων που διενεργήθηκαν από την αυτόνομη κοινότητα .

Για τις επιφάνειες των Καναρίων Νήσων, η αυτόνομη κοινότητα απέστειλε στη FEGA την ταξινόμηση των επιφανειών στο σύστημα εκμετάλλευσης σε όμβριες και αρδευόμενες εκτάσεις.

6. Πώς μπορεί ένας αγρότης να διαπιστώσει εάν πρόκειται να είναι δικαιούχος αυτών των ενισχύσεων και το ποσό που του αντιστοιχεί; 

Εκ μέρους του Ισπανικού Αγροτικού Ταμείου Εγγυήσεων, στις 15 Φεβρουαρίου 2023, ψήφισμα με τον προσωρινό κατάλογο των δικαιούχων αυτής της ενίσχυσης, αναφέροντας για καθέναν από αυτούς την επιλέξιμη ξηρά και αρδευόμενη έκταση και το ποσό της ενίσχυσης.

Έχουν επίσης δημοσιευτεί τα τελευταία ψηφία του τραπεζικού λογαριασμού, τα οποία αντιστοιχούν στον λογαριασμό που έχει υποδείξει ο δικαιούχος στην ενιαία αίτηση PAC για την εκστρατεία του 2022 (εκτός από την περίπτωση των Καναρίων Νήσων).

Εάν ο δικαιούχος συμφωνεί με τις πληροφορίες που εμφανίζονται στο παρόν ψήφισμα, δεν πρέπει να κάνει τίποτα. Διαφορετικά, πρέπει να υποβάλετε ισχυρισμό εντός μέγιστης προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης (από 16 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου 2023, συμπεριλαμβανομένων και των δύο), μέσω των ηλεκτρονικών κεντρικών γραφείων της FEGA (βλ. ερωτήσεις 9 Και επόμενα).

7. Πότε θα δημοσιευτούν οι δικαιούχοι των ενισχύσεων αυτών και τα ποσά που τους αναλογούν;

Η FEGA έχει έρθει σε επαφή με τις αυτόνομες κοινότητες για τη συλλογή των δεδομένων των επιλέξιμων δικαιούχων και των επιλέξιμων περιοχών για αυτήν την ενίσχυση, σύμφωνα με την ενιαία αίτηση 2022 (και το REGEPA στην περίπτωση των Καναρίων Νήσων).

Με αυτά τα στοιχεία έχουν υπολογιστεί τα τελικά ποσά μονάδων, συντάχθηκε το ψήφισμα που αναφέρεται στην ερώτηση 6 και δημοσιεύτηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2023. 8. Πότε θα εισπραχθούν αυτές οι χρεώσεις; Μετά τη δημοσίευση του ψηφίσματος με τον προσωρινό κατάλογο και τη λήξη της προθεσμίας διεκδίκησης, θα γίνει πρώτος έλεγχος των δικαιούχων που δεν έχουν διεκδικήσει με τα στοιχεία του Γενικού Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης και της Εφορίας ή των φορέων. που ασκούν τις αντίστοιχες αρμοδιότητες στην περίπτωση φορικών εδαφών.

Για όσους δικαιούχους δεν έχουν διεκδικήσει την εν λόγω εξυγίανση και είναι ενημερωμένοι με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης, θα δημοσιευτεί μια πρώτη εκτίμηση και η αντίστοιχη πληρωμή θα γίνει πριν από τα τέλη Απριλίου 2023.

Για όσους αγρότες έχουν διεκδικήσει το προαναφερθέν ψήφισμα ή που πρέπει να διορθώσουν ένα περιστατικό σχετικά με τις φορολογικές ή/και τις υποχρεώσεις τους κοινωνικής ασφάλισης, πρέπει να διεξαχθούν οι σχετικές διαδικασίες, προβλέποντας την πληρωμή των δικαιούχων που είναι επιλέξιμοι μετά το δεύτερο τρίμηνο του 2023 και σε κάθε περίπτωση εντός του έτους 2023.

9. Τι θα συμβεί εάν δεν εμφανιστώ στη λίστα των δικαιούχων της προσωρινής επίλυσης ή δεν συμφωνώ με τα δεδομένα που αντικατοπτρίζονται σε αυτήν; 

Πρώτα απ ‘όλα, συνιστάται να επαληθευτεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην ερώτηση 2, συμπεριλαμβανομένου του ελάχιστου ποσού για τη λήψη της ενίσχυσης των 200 ευρώ. Επομένως, εάν το ποσό της ενίσχυσης δεν φθάσει αυτό το ποσό, δεν θα πρέπει να υποβληθεί αξίωση, θα απορριφθεί αυτόματα επειδή δεν πληρούται μία από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο βασιλικό διάταγμα.

Εάν το εν λόγω πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) θεωρεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις, αλλά δεν εμφανίζεται στο ψήφισμα ή εάν δεν συμφωνεί με τα δεδομένα που απεικονίζονται, έχει στη διάθεσή του 10 εργάσιμες ημέρες από τη δημοσίευση του εν λόγω ψηφίσματος για να ισχυριστεί ότι το ίδιο, δηλαδή στο διάστημα μεταξύ 16 Φεβρουαρίου και 1ης Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένου και των δύο.

Οι καταγγελίες θα γίνονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα μέσω των ηλεκτρονικών κεντρικών γραφείων της FEGA , για την οποία θα απαιτείται η κατοχή έγκυρου ψηφιακού πιστοποιητικού. Οι καταγγελίες πρέπει να γίνονται μέσω του προκαθορισμένου εντύπου στα κεντρικά γραφεία της FEGA και θα ταξινομούνται σύμφωνα με μια τυπολογία (π.χ. λόγω διαφορών στην επιφάνεια, λόγω αλλαγής στον τραπεζικό λογαριασμό κ.λπ.) που πρέπει να τηρείται επακριβώς Ως εκ τούτου, οι εν λόγω ισχυρισμοί μπορούν να αντιμετωπιστούν πιο εύκολα και σε λιγότερο χρόνο.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ενίσχυσης στα λιπάσματα είναι οι εκτάσεις που καθορίζονται στο πλαίσιο της Ενιαίας Αίτησης (SU) της ΚΓΠ του 2022 από τις CCAA. Επομένως, δεν ενδείκνυται η αξίωση στο πλαίσιο της ενίσχυσης για λιπάσματα σε περίπτωση που ο κάτοχος δεν έχει δείξει τη διαφωνία του με την προαναφερθείσα περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας χορήγησης άμεσης ενίσχυσης από την ΚΓΠ. Σε κάθε περίπτωση, οι καταγγελίες στις επιφάνειες θα αποστέλλονται στην CCAA.

10. Τι συμβαίνει εάν δεν θέλω να είμαι δικαιούχος αυτής της ενίσχυσης ή εάν δεν πληρώ πλέον τις προϋποθέσεις για να τη λάβω; 

Ο δυνητικός δικαιούχος έχει 10 εργάσιμες ημέρες από τη δημοσίευση του ψηφίσματος (μεταξύ 16 Φεβρουαρίου και 1ης Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένων και των δύο) για να απορρίψει την ενίσχυση. Η εν λόγω απόρριψη πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα μέσω των ηλεκτρονικών κεντρικών γραφείων της FEGA (https://www.sede.fega.gob.es) για την οποία θα είναι απαραίτητο να υπάρχει έγκυρο ψηφιακό πιστοποιητικό.

11. Τι συμβαίνει εάν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δεν γνωρίζει το Γενικό Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης και τη Φορολογική Υπηρεσία ή παρόμοιες μονάδες των τοπικών περιοχών; 

Πριν την πληρωμή θα γίνει διασταύρωση των στοιχείων των δυνητικών δικαιούχων και των στοιχείων του ΣΣ και της Δ.Ο.Υ. Οι δικαιούχοι ενδέχεται να αντιταχθούν σε αυτή τη διαβούλευση των δεδομένων και πρέπει να προσκομίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι είναι ενημερωμένα.

Μόλις γίνει αυτή η διέλευση, θα δημοσιευτεί ψήφισμα με τη λίστα των δικαιούχων που δεν είναι ενημερωμένοι και πρέπει να τη διορθώσουν, αναφέροντας στο ψήφισμα τη διαδικασία και τις προθεσμίες διόρθωσής της. Μετά τη λήξη της προθεσμίας θα δημοσιευθεί νέο ψήφισμα με όσους διόρθωσαν ικανοποιητικά, για να προχωρήσουν στην πληρωμή της ενίσχυσης και με όσους, επειδή δεν διόρθωσαν, αποκλείονται από αυτές τις ενισχύσεις.

2. Με ποιο μέσο μπορεί να διεκδικηθεί; 

Αποκλειστικά στα ηλεκτρονικά κεντρικά γραφεία της FEGA και μέσω της φόρμας που προβλέπεται για αυτήν. Πρέπει να μεταβείτε στη διεύθυνση https://www.sede.fega.gob.es/ και να επιλέξετε τη διαδικασία: Κρατική Ενίσχυση Λιπασμάτων -> Ισχυρισμοί για την επίλυση δημοσίευσης της προσωρινής λίστας δικαιούχων και ποσών.

13.Για ποιους λόγους μπορεί να αξιωθεί; 

Η μορφή με την οποία πρέπει να υποβληθεί ο ισχυρισμός προβλέπει τους ακόλουθους λόγους:

• να παραιτηθεί από την ενίσχυση (βλέπε ερώτηση 10),

• για μη εξουσιοδότηση της διαβούλευσης των δεδομένων μου στη Φορολογική Υπηρεσία (ΑΕΑΤ) και στην Κοινωνική Ασφάλιση (βλ. ερώτηση 14),

• επειδή δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των δικαιούχων του ψηφίσματος (βλ. ερωτήσεις 15 και 16),

• για διαφωνία με τις επιφάνειες που δημοσιεύονται στο ψήφισμα (βλ. ερώτηση 17),

• εάν θέλετε να αλλάξετε τον τραπεζικό λογαριασμό (βλ. ερώτηση 18),

• για άλλους λόγους που πρέπει να είναι διαφορετικοί από τους παραπάνω.

14. Πώς πρέπει να προχωρήσω εάν δεν εξουσιοδοτήσω τη διαβούλευση των δεδομένων μου στην ΑΕΑΤ και την Κοινωνική Ασφάλιση;

Πρέπει να επισυνάψετε στο έντυπο τα δύο πιστοποιητικά ενημέρωσης με τις πληρωμές ΑΕΑΤ και Κοινωνικής Ασφάλισης.

5. Τι πρέπει να κάνω εάν δεν εμφανιστώ στο ψήφισμα; 

Πρέπει να υποβάλετε αξίωση στην ενότητα “Δεν είμαι στον προσωρινό κατάλογο των δικαιούχων της ενίσχυσης” και να συμπληρώσετε τα ακόλουθα πεδία στη φόρμα αξίωσης:

• Αυτόνομη κοινότητα όπου βρίσκεται η φάρμα σας ή το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειάς της, με βάση τη λίστα που εμφανίζεται στο αναπτυσσόμενο μενού.

• Βροχή (ha) ή/και Αρδευόμενη έκταση (ha), με ένδειξη του αριθμού με 2 δεκαδικά ψηφία.

• Τραπεζικός Λογαριασμός: Κωδικός τραπεζικού λογαριασμού με τα ψηφία IBAN.

• Επαρχία και δήμος του αγροκτήματος.

16. Τι πρέπει να κάνω εάν είμαι νέος ιδιοκτήτης που έχει αποκτήσει/κληρονομήσει το αγρόκτημα μετά την ενιαία αίτηση για το PAC 2022- και δεν περιλαμβάνομαι στο ψήφισμα; 

Πρέπει να διεκδικήσετε στην ενότητα “Δεν εμφανίζομαι στον προσωρινό κατάλογο των δικαιούχων της ενίσχυσης” και να συμπληρώσετε όλα τα πεδία που αναφέρονται στην ερώτηση 15 και, επιπλέον, να αναφέρετε το NIF του προηγούμενου δικαιούχου, ώστε να είναι ευκολότερο να ασχοληθείτε με τον ισχυρισμό σας

17. Πρέπει να αναφέρω την επιφάνεια στον ισχυρισμό; 

Η επιφάνεια πρέπει να αναγράφεται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις (αριθμός και με δύο δεκαδικά ψηφία):

– Εάν ισχυριστείτε ότι δεν εμφανίζεται στο ψήφισμα, πρέπει να υποδείξετε την έκταση της ξηράς, της αρδευόμενης γης ή και των δύο (αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη της ενίσχυσης)

– Εάν ισχυρίζεστε ότι διαφωνείτε με τις εκτάσεις που περιλαμβάνονται στο ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής μεταξύ βρόχιστης και αρδευόμενης γης, πρέπει να υποδείξετε τις εκτάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις για να λάβουν την ενίσχυση (βρόχιστα, αρδευόμενα ή και τα δύο).

Σε καμία άλλη περίπτωση δεν μπορεί να υποδεικνύει επιφάνειες. Επομένως, δεν θα μπορείτε να υποδείξετε επιφάνειες εάν διεκδικήσετε επιλέγοντας την επιλογή “άλλοι λόγοι από τους παραπάνω”.

Υπενθυμίζεται ότι οι εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ενίσχυσης για λιπάσματα είναι οι περιοχές που καθορίζονται από τις Αυτόνομες Κοινότητες για την καταβολή της άμεσης ενίσχυσης από την ΚΓΠ για την εκστρατεία του 2022. Επομένως, δεν είναι σκόπιμο να γίνει ισχυρισμός στο πλαίσιο της ενίσχυσης στα λιπάσματα σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν έχει δείξει τη διαφωνία του με την προαναφερθείσα έκταση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας χορήγησης άμεσης ενίσχυσης από την ΚΑΠ. Σε κάθε περίπτωση, οι καταγγελίες στις επιφάνειες θα αποστέλλονται στην CCAA.

18. Μπορώ να τροποποιήσω τον τραπεζικό λογαριασμό της εξυγίανσης μέσω αξίωσης; 

Οι κανονισμοί ορίζουν ότι η ενίσχυση θα καταβληθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που αναφέρεται στην ενιαία αίτηση (SU) του PAC για το έτος 2022. Επομένως, αυτός ο λογαριασμός μπορεί να τροποποιηθεί μόνο σε περίπτωση που έχει υπάρξει μεταγενέστερη αλλαγή στο SU ή σφάλμα στον λογαριασμό που υποδεικνύεται στην επίλυση. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να υποδείξετε τον νέο αριθμό λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένων των ψηφίων IBAN, και να επισυνάψετε πιστοποιητικό ιδιοκτησίας του νέου τραπεζικού λογαριασμού.

19. Μπορώ να αναφέρω στον ισχυρισμό άλλες περιστάσεις εκτός από τους παραπάνω λόγους; 

Ναι, υπάρχει ένας “Άλλος” λόγος που σας επιτρέπει να υποδείξετε άλλες περιστάσεις, αρκεί να διαφέρουν από τους διαθέσιμους λόγους. Υπενθυμίζεται ότι το πεδίο «Άλλο» πρέπει να υποβληθεί σε χειροκίνητη επεξεργασία, επομένως απαιτεί περισσότερο χρόνο ανάλυσης από τους άλλους λόγους και επομένως συνιστάται η κατ’ εξαίρεση χρήση του.

20. Ποιος μπορεί να παρουσιάσει τον ισχυρισμό; 

Ο ενδιαφερόμενος ή ο εκπρόσωπός του, οπότε πρέπει να επισυνάψει το έγγραφο που αποδεικνύει την εκπροσώπηση. Το έγγραφο αυτό δεν είναι απαραίτητο σε περίπτωση χρήσης πιστοποιητικού εκπροσώπησης νομικού προσώπου.

21. Ποια ηλεκτρονικά μέσα είναι απαραίτητα; 

Αν και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρονικό πιστοποιητικό, κωδικό PIN ή μόνιμο κωδικό για να ταυτοποιηθείτε στα ηλεκτρονικά κεντρικά γραφεία της FEGA, θα χρειαστείτε απαραίτητα πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής για το βήμα στο οποίο σας ζητείται να υπογράψετε τον ισχυρισμό.

22. Σε ποιον πρέπει να ανήκει αυτό το πιστοποιητικό υπογραφής; 

Ο δικαιούχος ή ο εκπρόσωπος που εμφανίζεται για λογαριασμό του (στη δεύτερη αυτή περίπτωση, βλ. ερώτηση 20).

23.Ποια έγγραφα πρέπει να επισυναφθούν; 

Αποκλειστικά όσα αναφέρονται στις ερωτήσεις 14, 18 και 20, ανάλογα με το είδος του ισχυρισμού που παρουσιάζεται: πιστοποιητικά ενημέρωσης με τις πληρωμές ΑΕΑΤ και Κοινωνικής Ασφάλισης, πιστοποιητικό ιδιοκτησίας του τραπεζικού λογαριασμού ή/και εγγράφου (εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο ). ) που πιστοποιεί την εκπροσώπηση. Δεν επισυνάπτονται έγγραφα εκτός από αυτά που αναφέρονται.

24.Θα πρέπει να επισυναφθεί προϋπογεγραμμένο αίτημα; 

Όχι, το σύστημα θα προετοιμάσει το αίτημα με τα στοιχεία που συμπληρώνετε στη φόρμα και θα υποδείξει πώς να το υπογράψετε ηλεκτρονικά με ολοκληρωμένο τρόπο στη διαδικασία καταγγελίας.

valenciafruits

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ